Algemene voorwaarden

Voorwaarden bij FysioKort

Algemene voorwaarden

Voorwaarden bij FysioKort

Algemene voorwaarden van FysioKort

Artikel 1 Algemeen

De algemene reglementen zijn onlosmakelijk verbonden aan
FysioKort en vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met
FysioKort aangaat. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te
zijn van de algemene voorwaarden en huisregels en dient zich
daaraan te houden. FysioKort behoudt zich het recht om bij
ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander
gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen
of toegang tot het pand te ontzeggen zonder teruggave van enige
betaling. De voorwaarden en huisregels kunt u vinden op
www.fysiokort.nl

Artikel 2 Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap

Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is alleen mogelijk in
het geval van langdurige blessures, zwangerschap of met een
verklaring van uw huisarts of fysiotherapeut.
In dit geval wordt de periode waarvoor het lidmaatschap
tijdelijk is stopgezet aan het einde van de contractperiode
verlengd.

Artikel 3 Contributie & betaling

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de
abonnementsvorm en de contractduur. Afhankelijk van het
moment van inschrijven wordt de contributie berekend voor
de eerste maand, u betaalt dus voor het aantal dagen dat u lid
bent. Betaling geschiedt per automatische incasso. Hier kan in de
schriftelijke overeenkomst met FysioKort van worden afgeweken.
De contributie wordt omstreeks de vijfde van de maand
geïncasseerd. Indien uw contributie op enig moment niet
incasseerbaar is of wordt gestorneerd, heeft u geen toegang tot
de faciliteiten van FysioKort. Bij het niet nakomen van de
betaalplicht behoudt FysioKort zich het recht om de
volledige contributie in één keer te vorderen.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen lichamelijke
conditie. FysioKort aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor
blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten
of tijdens bezoek aan onze sportschool. FysioKort aanvaart geen
aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere
eigendommen. FysioKort aanvaart geen aansprakelijkheid voor
schade aan en/of diefstal van uw voertuig of andere vervoersmiddel
als gevolg van het parkeren rondom de praktijk. Schade
toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is
verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van
wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 5 Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één maand of één jaar,
enkele lidmaatschappen uitgezonderd. Zonder bericht van
opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met
één kalendermaand. Opzeggen dient te geschieden uiterlijk voor
de laatste dag van de maand. Opzeggen kan uitsluitend
schriftelijk. Indien u niet opzegt heeft u een betaalplicht.
Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
FysioKort kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig
opzeggen. 

Artikel 6 Openingstijden

De fitness bij FysioKort is op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag van 08:00 uur tot 21:00 uur, op woensdag van 08.00 uur tot
20.30 uur en op zaterdag van 09:30 uur tot 12:00 uur geopend.
Tijdens een aantal erkende feestdagen en in uitzonderlijke situaties
behoudt FysioKort zich het recht om de openingstijden aan te
passen of gesloten te zijn, zonder dat hier een vermindering of
restitutie van de contributie tegenover staat.

Artikel 7 My Wellness

Het gebruik van My Wellness en de hierbij behorende faciliteiten
zijn niet standaard inbegrepen bij de abonnementen. Hiervoor
betaalt u eenmalig een bedrag van vijftien euro, waarna u een code
en/of bandje ontvangt. Het verkregen bandje is uw eigendom en
hoeft bij opzegging van uw abonnement niet geretourneerd te
worden. De gekoppelde code en de toegang tot My Wellness worden
bij beëindiging van het abonnement wel automatisch stopgezet.
Bij het daluren abonnement is het niet mogelijk om gebruik te
maken van de faciliteiten van My Wellness.

Artikel 8 Overige voorwaarden

FysioKort behoudt zich het recht om tarieven,
algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of
speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten
worden ontleend.